Augstākā tiesa sarūgtina “kaktu advokātus”

Tiesības uz taisnīgu tiesu ir cilvēka pamattiesības. Šīs tiesības cilvēki var īstenot paši vai ar pārstāvju palīdzību. Tādēļ vietā ir jautājums, kas var realizēt tiesības uz pārstāvību: advokāts vai arī citi kvalificēti juristi? Augstākās tiesas (AT) Senāts  2011. gada 23. novembrī ir devis jaunu atbildi uz šo “neskaidro” jautājumu .

Vispārīgais princips ir noteikts Satversmes 92.pantā: „ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. [..]. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību”. Gramatiski lasot, jautājumi nerodas: Pārstāvības tiesības ir piekritīgas tikai advokātiem. Tomēr, kā liecina tiesu prakse, šo jautājumu nevar aplūkot šauri.

Satversmes tiesa (ST) jau 2003. gadā skaidroja Satversmē lietoto jēdzienu “advokāts”: “Tiesības uz advokātu Satversmes 92.panta izpratnē, pirmkārt, ietver tiesības uz kvalificētu juridisko palīdzību [..]. Šāds no Satversmes 92.panta izrietošais ikvienas personas tiesību uz advokāta palīdzību saturs nav izsmeļošs, tas var tikt paplašināts, bet ne ierobežots” (2003.gada 27.jūnijs, lieta Nr.2003-04-01). Šajā lietā ST skatīja Civilprocesa likuma (CPL) 85.panta piektās daļas (“Kasācijas instances tiesā fiziskās un juridiskās personas lietas ved ar advokāta starpniecību”) atbilstību Satversmei.ST apsvērumos norādīja, ka “vest savas lietas un pārstāvēt citas personas ne sliktāk par advokātiem var arī tiesneši un prokurori (likumā noteiktajos gadījumos), juridisko zinātņu doktori, īpašas juridisko palīdzību sniedzošas nevalstiskas organizācijas vai valsts finansētas iestādes, kuras sniedz bezmaksas juridisko palīdzību, kā arī personas, kurām ir augstākā juridiskā izglītība un kuras nokārtojušas attiecīgās prasmes un iemaņas apliecinošu eksāmenu u.tml.” Tādēļ ST uzskatīja, ka minēta norma ir pretrunā ar Satversmes 92.pantu.

Šāda Satversmes tiesas interpretācija saprotamu iemeslu dēļ nebija pozitīvs signāls plašajai advokātu saimei. Taču tā deva zināmu apmierinājumu juristiem, kas dažādu apstākļu dēļ nesastāv advokatūrā. To apstiprina 201o. gada 10. novembra AT Senāta spriedums lietā lietā Nr. SKC-625/2010. Šajā lietā tiesa šķetināja jautājumu, vai zaudētājai pusei ir pienākums segt otrai pusei izdevumus par juridisko palīdzību, ja to sniegusi kapitālsabiedrība, nevis zvērināts advokāts. Šāds jautājums pamatoti radās, jo saskaņā ar CPL 33. pantu un 44. pantu atlīdzināmi ir izdevumi “par advokāta palīdzību”.

AT Senāts iedvesmojoties no ST prakses un Eiropa padomes rezolūcijas, atzina, ka minētajos pantos “ietvertais jēdziens „advokāts” ir jātulko paplašināti, ar to saprotot ne tikai zvērinātus advokātus un advokātu palīgus, bet arī citus kvalificētus juristus, kuri var sniegt juridisko palīdzību un būt par pārstāvjiem lietā.”  Tiesas interpretācija bija skaidra: “[..]pretēja minētajās tiesību normās ietvertā jēdziena „advokāts” interpretācija liecinātu par tiesas nevienlīdzīgu attieksmi pret lietas dalībniekiem atkarībā no tā, kādu pārstāvi juridiskās palīdzības sniegšanai tā izvēlējusies. [..] Šāda atšķirīga attieksme atkarībā no izvēlētā pārstāvja nav pieļaujama, jo ir pretrunā Satversmes 92.pantā noteiktajām personas tiesībām saņemt juridisko palīdzību.”

Tomēr juristiem-neadvokātiem uzvaras garša bija īsa. 2011.gada jūlijā Saeima skatīja priekšlikumu par CPL grozījumiem, kur cita starpā Juridiskā komisija  pēc V.Agešina (SC frakcija) priekšlikuma piedāvāja CPL tekstā izsmeļoši ierakstīt, ka ar lietas vešanu saistītie izdevumi ir arī izdevumi par cita kvalificēta jurista palīdzību (ne tikai advokāta). Faktiski šāds grozījums būtu nostiprinājis augstāk minēto tiesu praksi. Taču pēc kaismīgās deputāta G.Bērziņa  (VL-TB/LNNK ) debašu runas Saeimas plenārsēdē šie grozījumi netika pieņemti. Deputāts atsaucās uz Advokātu padomes un Tieslietu Ministrijas iebildumiem, kurus aicināja ņemt vēra.

Interesanti ir argumenti, kādēļ grozījumi netika atbalstīti. Viens no G.Bērziņa argumentiem bija, ka minētie priekšlikumi veicinātu ēnu ekonomika, “pieļaujot, ka atlīdzības saņemšanas gadījumā kvalificētam juristam nodokļi no saņemtajiem ienākumiem nav jāmaksā.” Taču viņa galvenais arguments bija: “pieņemot šādu normu, tiesām tiks noteikts papildu pienākums vērtēt jurista kvalifikāciju, iespējams, pieprasot atsauksmes un citus pierādījumus un tādējādi vēl vairāk noslogojot tiesu sistēmu.” Līdzīgu viedokli pauda arī S.Āboltiņa (frakcija „Vienotība”), uzverot, ka mērķis ir “lai tiesvedības procesi būtu pēc iespējas kvalitatīvāki”. Tādēļ pēc S.Āboltiņas domām jāturpina darbs pie likumu pilnveidošanas.

Līdz ar to CPL attiecīgās normas netika grozītas un attiecīgās normas palika kā bijušas. Tai pat laikā šīm deputātu debatēm bija ietekme uz turpmāko tiesu paraksi. 2011.gada novembrī AT Senātā atkal nonāca jautājums par izdevumu atlīdzināšanu uzvarētājai pusei (2011. gada 23. novembra spriedums lietā Nr. SKC–377/2011). Šoreiz kvītis bija izrakstījis nevis nevis zvērināts advokāts, bet gan juristu asociācijas pārstāvis. AT Senāts, acīmredzami ietekmējoties no vasasaras karstajām Saeimas debatēm, nolēma, ka šajā gadījumā  izdevumi juridiskās palīdzības samaksai nav atlīdzināmi. Senāts secināja, ka minētajā Saeimas balsojumā “likumdevējs ir veicis nepārprotamu izšķiršanos par jēdziena „advokāts” neattiecināšanu uz juristiem, kas nav zvērināti advokāti, ko apstiprina arī pirms balsojuma notikušās debates, kurās skaidri iezīmēti minētā priekšlikuma neatbalstīšanas iemesli. Tādējādi Senātam ir jāatkāpjas no iepriekš judikatūrā izteiktām atziņām[..].”

Varētu šķist, ka līdz ar minēto tiesas spriedumu epopeja ap jēdzienu “advokāts” ir noslēgusies. Tomēr tas ir šķietami, jo neatbildētie juridiskie jautājumi ir vairāk kā pirmajā mirklī rādās.

Pirmkārt, vai saglabājot pastāvošo CPL kārtību, tiešām mainījās likuma interpretācija: un vai Senātam likumdevēja debates par pastāvošo likumu bija saistošas? Šķiet, Senātam bija iespēja uzskatīt, ka likumdevēja debates attiecīgajā situācijā ir tikai atšķirīga likuma normu  interpretācija, un šai interpretācijai nav obligāti jāsaskan ar tiesas izpratni.

Otrkārt, vai AT Senāts, mainot jēziena “advokāts” (CPL 33. un 44.p.) interpretāciju, vairs neuzkatīja līdzīgi kā gadu iepriekš, ka šāda jauna interpretācija ir pretrunā ar Satvermes 92.pantu? Šis jautājums tiešā veidā spriedumā netiek atbildēts. Ja Senāts uzskatīja, ka  pretrunas ir, tam bija iespēja izmantot savas tiesības vērsties Satversmes tiesā un lūgt pārbaudīt CPL 33. un 44.panta satversmību.

Treškārt, ja galvenais likumdevēja apsvērums neveikt grozījumus bija “kvalitātes kritērijs”, jeb nespēja pārliecināties par jurista kvalifikāciju, vai Senātam nešķita pašsaprotami, ka attiecībā uz atlīdzību šiem apsvērumiem nav nozīmes? Ir acīmredzami, ka pat ja tiesas proces dalībnieks ir izvēlējies “neadvokātu” savu interešu aizstāvībai (piemēram, intelektuālā īpašuma lietās patentu pilnvaroto) un šis “neadvokāts” ir panācis klientam labvēlīgu iznākumu, tas ir pietiekams kvalitātes apliecinājums. Nav skaidrs, kādēļ šādam pārstāvim būtu jāliedz saņemt atlīdzību no zaudējušās puses.

Visbeidzot, apstāklis, ka Senāts lietu izskatīja trīs tiesnešu (turklāt viens no viņiem bija autors arī iepriekšējam nolēmumam) nevis paplašinātā sastāvā, arī dod pamatu uzskatīt, ka šāda judikatūras maiņa nav notikusi pēc augstākajiem tiesiskuma kanoniem? Lai arī CPL neparedz obligātu judikatūras maiņas jautājumu skatīšanu paplašinātā sastāvā, tiesību zinātnē ir pamatoti skaidrota nepieciešamība pēc šādas kārtības (sk. Sniedzīte Ginta, Atsevišķi tiesnešu tiesību normu piemērošanu ietekmējošie faktori. Jurista Vārds Nr.42 (637) Otrdiena, 2010. gada 19. oktobris).

Minētie ir jautājumi, kuri visticamāk vēl neļaus aizvērt lapaspusi sāgā par advokatūras lomu Latvijas tiesību sistēmā. Ir acīmredzami, saprotami un pamatoti centieni stiprināt advokātūras prestižu un kvalitāti. Atzinības vērtu darbu šajā jomā dara Latvijas Zvērinātu advokātu padome.  Tik tiešām “neadvokāti” neriskē ar mundiera godu un šīs “bezatbildības” dēļ nereti tiek saukti par “kaktu advokātiem”.  Vienlaikus nevar nepamanīt, ka šie centieni ierobežot ” kaktu advokātu” bezatbildību tiek īstenoti ar fragmentārām darbībam, iespējams ačgārnā kārtībā. Situācijā, kad par Satversmei  neatbilstošām uzskata normas par pārstāvju loka ierobežošanu, var apšaubīt arī citu normu konstitucionalitāti, kas pēc būtības noved pie tāda paša rezultāta.

224 comments

 1. rolands says:

  Paldies par interesanto publikāciju! Ar tiem neadvokātiem civilprocesā tiešām iet tā kā ar karstu kartupeli. Un abām pozīcijām ir pulka priekšrocību un trūkumu.
  Diskutabls gan ir Jūsu viedoklis, ka “Tik tiešām “neadvokāti” neriskē ar mundiera godu un šīs “bezatbildības” dēļ nereti tiek saukti par ”kaktu advokātiem”.” Lasot par tā dēvēto “mundiera godu”, nāk prātā anekdote par sabraukto suni, pirms kura redzamas bremzēšanas pēdas (pirms advokāta – nē). Mēs, kaktu advokāti, reizēm šausmināmies par dažu zv.Advokātu (ar lielo “A”) paviršību, neprofesionalitāti, bezatbildību un nekaunību, un nespējam noticēt, ka tāda līmeņa juridiskais “pakalpojums” vispār realitātē ir iespējams :)) Tās nav ķengas, bet konkrēti zv.Advokāti (ar lielo “A”) ar konkrētiem uzvārdiem. Bet tas jau ir atsevišķs stāsts.

  • 06/05/2011 – 8:36amNo había leído lo que escribiste ayer Rulko, muchas gracias por ese aporte, lo tengo guardado en una hoja del Word. Porque cuando me vengan amigos madridistas fanáticos del villarato, que me vendrán xD, les sacaré eso que dices a ver qué opinan.

  • Sastry 111 – Not defending the fat man. Cuts all around are necessary and we haven’t made enough of them. He’s also done nothing significant yet to reduce the cost of providing municipal services. He’s just shifting more of the costs back to the municipalities. Until the day that I actually live in Glen Clair and at least half the current employees at the Montclair BOE are collecting unemployment, he’s nothing more than Christie Whitman shopping at the Big and Tall man store.

  • Hi dr. deb,Another fine post on the various researches regarding the brain and its functions. I just noticed that in the sketch of the male brain, two large portions are labeled sex. Now we know what drives the male brain and his emotions. chuckle.Thanks for the very informative and educational post. God bless you with all the wit, wisdom and great understanding of the human brain.

  • One thing is one of the most popular incentives for applying your credit cards is a cash-back and also rebate supply. Generally, you’ll receive 1-5% back on various expenses. Depending on the credit cards, you may get 1% returning on most expenses, and 5% back on expenses made at convenience stores, gas stations, grocery stores plus ‘member merchants’.

  • i bought my tablet yesterday. so far, it’s working fine. BUT, the sound quality when making calls is very poor i.e. phone recipient can hardly hear my voice. but i can hear their voice loud and clear. I tried the headset. result was similar. had to shout like crazy.please advise.

  • Im impressed, I should say. Really hardly ever do I come across a blog thats both informative and entertaining, and let me let you know, youve hit the nail on the head. Your blog is critical; the issue is some thing that not sufficient individuals are talking intelligently about. Im really happy that I stumbled across this in my search for something relating to this issue.

  • Hello — That is one of the cameras I have considered for another book, but it won’t be very soon, because I have to catch up on some other projects first. I’ll make a note of your interest, though, as I consider what camera to work on next. Thanks. –Alex White

  • Obri­gada, Filipe. Vou então seguir o seu con­se­lho e surpreender-me para a loja de Clau­dio Corallo. E qual­quer dia tenho a cer­teza que nos ire­mos cru­zar. Até lá.

  • Koukam ze i tady se najdou blbci co nevedi o politice vubec nic, jen taci mohou napsat KSCSSD, holt asi kdyz maji v nemecku a polovine evropy levicovou socialni vladu, tak trpi pod komunistickou diktaturou, ze? Jestli ano, tak proc tedy odsaci-pravicaci voli FASISMUS?! Takto uvazovat muze proste jen kreten nebo uplny politicky tupec nebo primo analfabet.

  • МиколаТа це взагалі якась расова дискримінація так як-би ми не у своїй країні живемо я це всюди розповім де тільки можна буде і Український переклад кращий і сподіваюсь усі українці такої думки ((((((((

  • I converted formulas to latex (WordPress uses “dollar”latex … “dollar” syntax). Your count of paths is interesting but there are two questionable points. First, the events “hit N before T” and “hit -N before T” are not mutually exclusive. Second, I did not understand your way of counting the number of “hit N before T”.

  • Die Katzengeschichte hat mich so entzückt, dass ich erst das Rezept gar nicht angesehen habe …. ;-)Meine Katze macht das auch so, allerdings hat sie nur eine Tür zur Verfügung. Es könnte ja sein, dass… Ãœbrigens, das Rezept für die Suppe klingt köstlich und die warme gelbe Farbe macht Lust aufs Nachkochen.Liebe Grüßeennah

  • courtsterWho gives a fuck if Samsung are on to a winner with their pricing? We’re not on Gizmondo or some similar UK based nearly defunct ‘blogosphere’ is what we wantThis afternoon I’ve quite enjoyed the ‘energy and efficiency’ series you did. Did you have a different facial hair recipe each week? Some of these are quite humorous Idiot – you should have let us know about them, or perhaps you did and I missed them in a drunken stupor.

  • About the AuthorI’m a music fiend. There is no life worth living without music in it.I have a soft spot in my heart for just about every type of music, but I especially love underground/indie rock, New Wave 80s, folk, electronic, and old school hip hop. In general I cover the newer music for The Giant Panther, with John being the expert on the classics, but there are few bands out there we both don’t love.

  • Det neste som skal vekk er det altfor høge lønsnivÃ¥et i Norge.Eg er sikker pÃ¥ at me kunne fÃ¥tt leige inn utanlandsk arbeidskraft som kunne gjort alt løna arbeid for langt under halvparten av det tariffløna er idag. Berre pÃ¥ offentleg sektor kunne me spara ca.300 milliardar kr.Det er vel berre tull at skattebetalarane skal betale for dette, nÃ¥r me kan fÃ¥ det langt billegare frÃ¥ utlandet;)

  • Good report in addition to simple to help fully understand explanation. How do When i try obtaining permission to help publish component on the page around my approaching e-newsletter? Giving correct credit ratings to your account this article author in addition to hyperlink towards webpage would not become a dilemma.

  • Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is just great and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

  • Hi,Earl, I am so happy I ran across your blog–I just love it. I have never particularly wanted to visit India (I am more a Europe kind of gal) but you make it sound great. My only complaint: Not Enough Pictures! More pictures of all your trips please please please! Peace & Love, Patricia

  • Sedih giler kawe tengok video tu bro. TBukan laju pun budak tu jalan. Lepas tu boleh lori tu gilis pakai dua-dua tayar depan dan belakang. Perghhhh… tak ada hati perut langsung. Yg lalu lalang pun biar aje… Syukur kita jadi rakyat Malaysia.

  • that! How sweet! Rachel that is an interesting study. Funny you mention the day going by quickly–before we had the boys, the afternoons would drag by. I was always looking at the clock. NOW though, all of a sudden it’ll be time for Kevin to be home!

  • Thanks very much to Dave and Tonya at Ground Zero for the hookup. I thought it was a very good movie, although I’m going to have to let it sink in before I could rank it. Kudos on a rare trilogy where all three films were very good efforts.Distracting: Bane having the voice of Sean Connery, or at least a comedian’s Sean Connery impersonation.

  • Det handlar om att inse att vi lever i ett land där människor med psykiska störningar lever helt fritt i samhället och kan vilken minut som helst löpa amok. Regeringen borde ängna mer resurser att fÃ¥ bukt pÃ¥ dessa problem i första hand. Det gÃ¥r före skattesänkningar och besparingar pÃ¥ vÃ¥rden.

  • do you harp on racism? Would it be to deflect attention away from the real problem, which is elitism?”Olds – you must be new to South Africa.Only WHITE people can be racist – Dworky will explain.Our President wisely said “Let us solve African problems the African way, not the white man’s way”.I hope it’s clear now!

  • Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  • СтаніславЗа межами України – дивіться якою хочете мовою. А в нашій державі мова лиш одна офіційна – українська. Нею й мають обслуговуватись усі сфери суспільства. Тому не пишіть більше коментарі типу “Я хочу…”, “Ущимляете права…”. Існує закон, який все і регулює. І так дожилися, що закони порушують…

  • I always return to my friend Marc's catchphrase for situations like yours: "friends don't let friends do grad school." Somehow, Marc and I both ended up with doctorates, however, so it's possible we're talking out of our asses. Good luck with that decision. I know it's tough.

  • Hola!!Hola Nadir GRACIAS POR EXISTIR!!!! está Bellísimo tu BlogRealmente muy muy Interesante, Da gusto saber que existen personas como uno, ideáticas, utópivas y sobre todo soñadoras, ENHORABUENA!!!TE FELICITO POR TU MAGNIFICA!!! LABORDIOS te Bendiga y elUniverso te mande todo lo DeseadoCon AmorLupita DiazP.D.Viuda madre de 4 hijos, soñadora, triunfadora y propositiva Saludos desde Chiapas México.

  • Audrey dit :Et encore, je prefere la représentante bulgare (dont je me rappelle plus le nom d’ailleurs x))Perso je pense que l’an dernier, ça a été une erreur de ne pas qualifier les Litesound en finale…Je le savais que ça marcherait pas leur version dé-rockifiée !

  • cheap viagra says:

   Hi Tim,we use LoadRunner 9.1.The thing I can’t understand is how you manage to change the user onto Kerberos authentification.For exampleweb_set_user(“user1″,”pwd1″);user1 is connected on Windows.The user connected to app is user1.Now we try to makeweb_set_user(“user2″,”pwd1″);user1 is connected on Windows.The script work fine but the user conencted on app is “user1″ and not “user2″.How to make that works.Thanks for your reply

  • Highly paid home jobs**Google adsense approval tricks*** Google adsenes earning methods more then 500 vistores daily with 5 to 8$ dollars dailygoogle adsense account and a beautyfull blog according to google pollices in just 500rs/ with full guide and earning tips just msg me +923145836531

  • Great items from you, man. I’ve remember your stuff prior to and you’re simply extremely fantastic. I actually like what you have acquired right here, certainly like what you’re saying and the way during which you assert it. You make it enjoyable and you still take care of to stay it sensible. I cant wait to learn much more from you. That is really a tremendous website.

  • From an earlier email in which Katie mentioned things were hectic, I have not transformed my original response from “What? How do things stay hectic when forced to stay and be still in a hospital” to “Oh for the love of Peet! It’s like a Walmart on Boxing Day there!!”Wishing you 55 minutes to yourselves!!!

  • I LOVE cream of broccoli soup [thanks for having broccoli in your blog title…that is the hardest word to spell!!! LOL]. I've never added W. sauce tho. Hmmmmm.I make mine with broccoli [there's that word again!] and mashed potatoes, chicken broth, and sour cream, with seasoning of course and cheese…so creamy. ::hunger pains::]

  • Va Battlefield 3 tai tikrai buvo geras žingsnis dÄ—l to, kad visi klipai buvo tik PC versijos, nes užteks žiÅ«rÄ—t į konsolių sugadintus žaidimus. Jau BF3 tai tikrai daugelį PC žaidÄ—jų turÄ—tu sugražint iÅ¡ konsolių nagų.

  • Really great informative blog post here and I just wanted to comment & thank you for posting this. I’ve bookmarked youi blog and I’ll be back to read more in the future my friend! Also nice colors on the layout, it’s really easy on the eyes.

  • NolzikKas ma võin kiita sind, et teed paastu. Mitte et ma kindlasti arvaks, et seda just sinul, kellel külje pealt vaadates varju pmst ei olegi, üldse vaja oleks Aga nagu kevadel on mõistlik teha suurpuhastus kodus ja riidekapis, siis miks mitte ka menüü üle vaadata? Mulle tekitas see igatahes väikest inspiratsiooni ka ise sama teha Korrigatsioonid ja mõistlikkus on siinjuures ainult boonuseks Ilus Liis, too meile ilus kevad kah

  • Bravo to GB…finally a Brit won a major in the tennis world. Andy Murray seems to be a classy guy and has been so close so often. I do not watch a lot of sports, but I prefer some of the Olympics as well as sports like tennis and golf…individual. It is always great to see a good competition no matter the winner.

  • I don’t know anyone except the staff at my Thrift Town, but this man was a Godsend to many charities, and created jobs for wonderful people.I wish there were more people like him, doing things for the good of the community and the world.I am praying for his family – blood and extended.

  • , but more colourfully -"My family doesn't [urinate] with my [penis], my family doesn't [masturbate] with my [penis] and my family doesn't [have sexual intercourse] with my [penis], so what business did my family have to go cutting part OFF of my [penis]?"

  • something.” It was pretty much what you’d expect from an anti. If I recall correctly, he made a snarky, passive-aggressive remark about you to a store clerk within your hearing — but he didn’t have the guts to confront you, even though he was about six inches taller and 50 pounds heavier.As I also recall, when he walked out, the store clerk rolled her eyes over his bigotry.

  • Having been one of the people on the District Attorney’s campaign committee and personally knowing Mr. Benkert from our grammer and high school days along with working with him minimally on Judge William’s campaign, I can state unequivocally that Supervisor Quigley is mistaking about Mr. Berkert with respect to our campaign. In fact, I do not recall either him Mr. Benkert or Supervisor Quigley attending any of our fundraisers. Further, Supervisor Quigley was not involved in the District Attorney’s race on any level, I am sure he is simply mistaken.

  • you would be on. Or were you just on BS2;although as it was a crossover show I would have expected to see you anyway. I presume you are all right and just had a night off…..Do you know when you are next on Freeview; hopefully soon.In the meantime take care sleep well and hopefully I’ll see tou soon.Lots and lots of love as usual.Geoffxxxxxx

  • September 23, 2012 at 10:15 amEl titulo del vídeo debe ser como destruir el teclado del teléfono, todos sabemos que si que va a funcionar pero un tiempito mientras la humedad y la corriente desbaraten los contactos!, lo correcto es utilizar un limpiador especial el cual deja los contactos originales…..

  • I’ve not scrapbooked pictures of my dad because all my pics of him & my mom are so disorganized. I do have voice recordings of him telling stories and things about his life so when I do finally scrapbook pics of him I’ll need to figure out a creative way to get those recordings into my scrapbook.

  • Most beneficial gentleman speeches and toasts are created to enliven supply accolade up to the wedding couple. Newbie audio system the attention of loud crowds really should always think about typically the wonderful norm off presentation, which is their private. best man speaches

  • Dear Dana,I’m learning so much from you. Thanking for your willingness to share such deeply personal experiences. In doing so you are helping me, and I’m sure others, to know how to better love and pray for and support those going through unimaginably deep waters.Thinking of you often and sending up prayers.Maggie

  • Szia Max! Én is hulala tajszínt vettem, mert oviba szeretném megsütni e fincsi sütit. már minden anyagot megvettem. de remélem a hulala tejszínhab is jó lesz, vagy még sem?üdvözlettel Eperis.

  • Jeff, thanks for responding so quickly. I practiced first using basic bash commands – made my computer say all kinds of mean things to me out loud – just to make sure I was on the right track.When I attempt to use the isightcapture on my own computer by typing: cd /Users/YourName/Desktop./isightcapture image.jpgI repeatedly get the “No such file or directory” message. the program is on my desktop and I am the administrator. I am not sure how to troubleshoot.Thanks for this site, I am learning a tremendous amount, wish I had found it a long time ago.

  • Vi som idag blev angripna lÃ¥ter oss inte rubbas. MÃ¥nga som i lugn och ro samlats för ett eftermöte för att bilda Ludvikabor mot rasism och blev attackerade av drogpÃ¥verkade fanatiska vÃ¥ldsverkare är efter detta än mer övertygade antirasister!Tack för ett bra och snabbt inlägg Alex!Titti, arrangör för manifestatiopnen i Ludvika

  • Don’t abandon your account: As with all social media accounts, it’s important to keep going. Once you’ve set up your initial account and collection of pins, don’t stop there! Keep pinning great resources, photos, and ideas so that you’re sharing a continual stream of personal branding.

  • Te wszystkie kity co tutaj jest napisane to jest caÅ‚kowicie do kosza. Mnie aż siÄ™ sÅ‚uchać nie chce tych tu licznych kwÄ™kaÅ„, a że coÅ› źle, a bo coÅ› siÄ™ nie spodobaÅ‚o. Może jednak dajcie spokój już z tymi waszymi gorzkimi żalami.

  • Inasmuch as the economists seem able to pinpoint the citizens who will will directly benefit from the ARC, and it is not so much a “general benefit” to all citizens, Let’s just send a bill to those property owners who will get the benefit and let them fund it. If my neighbor goes to the movie tonight, I don’t have to help offset the cost.

  • exactly what almost everyone thinks. Even fans of Twilight-the ones who aren’t bat shit insane at least-will admit the writing isn’t too good, it’s the story they like. Anyway, if you don’t like King, why do you have a video of one of his book signings listed under favorites on your channel?

  • Well, I hope that those on unemployment have been using coupons for awhile. However, I think coupons are incredibly underused, which I don’t understand. Why give up free money? I love coupons.What I like even more is combining sales with coupons and getting things for free (or almost free). That is the best!!Everyday Tips recently posted…

  • and cover what I need to know as Oracle DBA. It beats all my expectations – I found lots of DBA relevant details as well as extremely useful overview of architecture and application design with Tuxedo. After skimming through the book for few hours, I was able to fully understand and talk to Peoplesoft people at client side. In some cases, I knew even more details (or where to get more) than DBA on client site. Showed this book to the client DBA and he was so much thrilled with that – ran and bought it right away. Well done David! Excellent Job. Thanks!

  • Interesanta secventa, banuiesc ca si filmul – n-am apucat sa-l vad -, fara vreo legatura cu tehnica de montare a unei piese de teatru. E doar un cadru mai lung, replicile nu sunt „taiate” imediat, se lasa timp pentru respiratie.

  • The employees and their attitudes reflect management and their attitudes. Customer be damned, we’re not taking any chances and we’re going to maximize our margins. Citibank actually treats their best customers—international travelers—the shabbiest. Mental midgets in the executive suite.

  • Graham or Lucky Charms Treat Bars $2 each -.50/1 Lucky Charms Treats, Golden Grahams Treats, Chex Mix Treats or Milk’n Cereal Bars, Any Box &#8… or use .50/1 Lucky Charms Treats, Golden Grahams Treats, Chex Mix Treats, OR Milk ’n Cereal Bars,

  • Subhanallah……………..indahnya coretan Puan kali ini. Terasa saya ada bersama dalam kumpulan Melayu.Itulah pengelaman yang saya lalui .di Raudhah kita sebaiknya melangkah dengan sabar dan tenang berbanding kali pertama saya masuk dengan debaran yang kencang. Insyaallah boleh solat dan doa ketika sujud sehingga hati berkata “jangan tamak”.Kepada Puan sekeluarga saya doakan selamat kembali ke Malaysia tanahair tercinta dengan dipermudahkan segala urusan.

  • Anthony, your family is in my prayers! I’m sorry to hear about your wife’s passing, but to be absent from the body as a believer in Christ Jesus is to be present with the Lord. Also, God bless you for your love for the orphans; adoption is the heart of God!

  • aporta PRUEBAS… uta es tan fácil llegar y decir que estoy mal, pero como cualquier otro alternativo solo sabe decir “ESTAS MAL” si no entendiste el experimento porque al muñeco le pasa lo mismo? si tu pones agua con sal en una taza y le aplicas corriente PASA LO MISMO y no hay células de ningún tipo, te aconsejo saber leer y entender que por los pies y manos son las partes MENOS permeables del cuerpo… uts…

  • HI Suzi: Haven't written in a long time, had accident and was busy getting recovered from fracture femur.I Love the photos and ideas for recipes but it is lots of work and self-care is more important than what others want. Just list your meals and once in awhile photo a new recipe if possible. Thanks for all your work, we all benefit from it. Love, Linda in CA

  • Hola Matias, gracias por tus comentarios y tu aclaraciòn.Te cuento, que soy fotògrafo y me dedico hace unos años a archivar fotos, videos y sonidos de la fauna de nuestra provincia, espero me disculpes si cometo un error en las descripciones alguna vez.Un fuerte abrazo.

  • Only in America will ‘baggers come out of the woodwork to cheer on a shitty, profit-driven healthcare system that ranks 37th in the world. These people embrace the shittiest aspects of America. They actually believe that one’s medical care should depend on their monetary means. What a morally vacant position to have.

  • Coucou Nadji!!tu me diras mais t'était où??? non?, lol j'étais là et pas là on va dire en tout cas j'ai bien raté des belles recettes savoureuse comme d'hab. mais je vais me rattraper inchallah gros bzz et bravo pour la recette de pâte et merci pour le partage aussi

  • Exploitative is exploitative. I wouldn’t compare this business model to unpaid interns, because the latter are often people desperate for experience to pad their resume and willing to take anything they can get, and many people decry the practice and urge people not to intern without monetary compensation. As for the Huffington Post, the only purpose in that business that I can see is to make Arianna richer.

  • ” islam, which did so much to light up the dark ages”Comedy of the finest order. I haven’t laughed so much in years! And the moon is made of green cheese and the earth is flat, supported on the backs of turtles, which everyone knows ” it’s turtles all the way down” ( Brief History of Time: Hawking).   1 likes

  • Excusez moi, mais comment peut-on écrire « Observatoire syrien des Droits de l’Homme est l’organe de propagande des gangs armés » ? Vous rendez-vous compte ? Un groupe soi-disant terroriste sous couvert des droits de l’homme ? Il faut avouer que c’est très intelligent de leur part…

  • autokredit says:

   Alina, draga mea, este foarte lejera si racoroasa. Noua ne place foarte mult. Pup dulce!!VN:F [1.9.21_1169]please wait…(1 vote cast)VN:F [1.9.21_1169](from 0 votes)

  • Όμορφη τοποθέτηση και σαφώς εκφράζει μεγάλο μέρος των αναγνωστών. Το ερώτημα που τίθεται είναι: Πώς θα εκφράζονταν πολιτικά αυτοί οι αναγνώστες αν γίνονταν αύριο εκλογές; Υπάρχει πολιτικός χώρος που θα τους “κέρδιζε”;

  • Ein Abonnement in Verbindung mit einem Android-Tablet halte ich grundsätzlich für eine gute Sache.Ich würde mir jedoch wünschen, ein ähnliches Angebot wie beim Abo mit Ipad2 zu haben (2 Jahre Laufzeit; 29,90 mtl., Zuzahlung 99,00).Ist etwas derartiges auch noch in Planung?Dann wäre es für mich -und auch evtl. für andere?- sehr interessant.GrußWolfgang

  • Sounds to me like he has some serious psychiatric problems (one of them being narcissism), and you doubtless should cut your losses. If he can go from sweet and affectionate one minute and so vile a small bit later, you will be much surpass off to cut him loose.He doubtless just sought after a sexual relationship with absolutely no strings.

  • hello,is there any one who can give me kehkashan p2(abb mere pass tum aaye ho to kya aaye ho) this is my last wish janta hoon ke yeh bhi poori na hogi mager apni insani fitrat ke hatoon majboor hoon aur phir se ek khwaish paida ker li hai maine kya ye poori ker sakta hai koi?

  • Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

  • hijust for the record, with my atmel amiga floppy disk reader I need 43 seconds to read a disk. I transfer the mfm bytes in four pairs of two bits like 01 is “10″, 10 is “100″ and 11 is “1000″. so four pairs of these are than transferred as a byte with 1MBit while reading.Iam also using the MFM code from AFR. I cleaned it up alot.denis

  • This from Brown in Ensign March 1993: “They and their children BIC have a right to spiritual help in this life. Even those children who have for a time forsaken the gospel often speak of a recurring, troubling need to return to the fold. Perhaps these desires come to them because they are children of the covenant–children whose hearts, planted with patriarchal promises, ‘shall return to their fathers.’”

  • Caro Maestro Cazzamatta, segundo você:…não podemos esquecer que muitos fatos ocorrem em dimensões superiores, e nós que fazemos parte da 3ª dimensão…Você conseguiu viajar por esse imenso Universo e dar uma “olhadinha” de perto para confirmar se realmente é verdade ou não essa fábula de dimensões?Usando suas próprias palavras.

  • 17 mai 2012danyHa ! Ha ! Ha ! Cum vine cu promoldovenesti ! Ma zapacesti ! Eu sunt din Bacau si daca sti este din Vechea Moldova. Adica sunt moldovean si eu. Te rog nu mai faci propaganda sovietica sau cum vrei ruseasca, cu poporul moldovean si limba moldoveneasca, ca nu mai merge. Toti care vorbesc aceeasi limba din cele doua state romanesti sunt romani si nu doua popoare diferite cum vreti voi, rusi.  

  • What a great threaded discussion! I a lot stroke fantastically alone in my choice not to immunize. I gone my “I am fine with non-immunized patients” pediatrician after human being told that people similar to me are the reason that whooping cough stagnant exists.

  • Frank, we definitely use the machines and have had them running for quite some time. Have you updated to the latest firmware? There has been a firmware update addressing some nozzle check errors which lead to unnecessary head cleanings. Also, what part of the country are you in? We have had some customers in drier climates have some issues. This can be addressed with a humidifier.

  • Yay, you're back!!! =) I know what you mean. Sometimes you need to find another motivator to keep you back on track.Your trip looks fabulous…Cannot believe the most priciest meal was just 15USD. e_e That's craaazy!!! I must go to Samui now…hahaha :')I've never gotten a massage before. I'm afraid I'll probably get bruises no matter what! Hehe.

 2. I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 3. Cool! Interesting article over this web. It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. I could not refrain from commenting. I’ve spent 3 hours looking for such article. I will also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Right now with the job done, I’ll visit some online sexy men cams. Thank you!! Greetings from San Francisco!

 4. sex says:

  My brother recommended I may like this blog.
  He was once entirely right. This post actually made mmy day.
  You can not believe simply how a lot time I haad spent for this info!
  Thank you!

 5. Cool! Interesting informations over this website. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I’ve spent 1 hour searching for such informations. I will also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Now with the task done, I going to enjoy some online sexy men cams. Thank you very much!! Greetings from Orlando!

 6. redporn says:

  Thanks for sharing a great information. I agree with you. Blog Commenting is such a powerful technique to get the quality back link.

 7. Neat blog! Is your theme customm made orr did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements wwould
  really make my blog stand out. Please let me
  knpw where you got your design. Thabks a lot

 8. parship says:

  Hola! I’ve been following your weblog for a while now
  and finally got the bravery to go ahead and give you
  a shout out from Housston Texas! Just wanted to tell yyou
  keep up the excellent work!

 9. wantclip says:

  Hey there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

 10. Rodolfo says:

  Hello I am soo delighted I found your blog, I really flund yyou by mistake, while I
  was browsing on Yahoo ffor something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read through it aall at the minute but I have bookmarked itt and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read much more, Please doo keep uup the awesome
  work.

 11. seemybed says:

  It’s really a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 12. paykasa says:

  Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

 13. Cool article! Interesting informations over this web. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent 3 hours trying to find such tips. I will also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Done with the work done, I’ll enjoy some live gay webcams. Thank you very much!!Greetings from Los Angeles!

 14. Likehorny says:

  I believe that is one of the so much vital information for me. And i’m glad reading your article. But wanna observation on few basic things, The web site taste is ideal, the articles is actually excellent : D. Excellent process, cheers

 15. SeeMyBeD says:

  you’re truly a good webmaster. The web site loading velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve performed a wonderful process in this subject!

 16. Cool article! Interesting informations over this web. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I have spent 3 hours looking for such article. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Finished with the job done, I going to enjoy some live gay webcams. Thank you very much!!Greetings from Los Angeles!

 17. Great site youu habe here but I was curious about if you knew of any message boards thwt cover the same tppics talked about here?
  I’d really like to be a part of group where I
  can gget feed-back ffom other knowledgeable people that share the
  samne interest. If you have any recommendations, pleasse let me know.

  Cheers!

 18. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 19. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

 20. It is perfect time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I may I desire to recommend you some attention-grabbing things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 21. ClubWarp says:

  Hello! I simply wish to give an enormous thumbs up for the nice data you may have right here on this post. I might be coming back to your blog for more soon.

 22. xanex says:

  Hello everyone, it’smy first pay a quick visit at this site,
  and piece of writing is truly fruitful in support of me, keep up posting such articles or
  reviews.

 23. orgasm says:

  Hi there! I’m aat work surfing around yokur blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading yoour blog and
  look forward to alll your posts! Carry on the superb work!

 24. Hi all, I came across your site by the use of Google at the same time searching for a linked theme, your internet site surfaced, this indicates to get terrific. We’ve book marked in order to this favourites|included in bookmarks.. aplikasi android rekomendasi saham indonesia

 25. porno says:

  I’ve just added a fresh new list. This is by far the biggest list to date. I hope you all are having a great week. Take care and happy link building.

 26. Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 27. Ganar Dinero says:

  I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article.
  But want to remark oon some general things, The website style is perfect,
  thhe articles is really excellent : D. Good job, cheers

 28. JAV says:

  Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 29. Hi, Neat post. There’s a problem with your web site in internet explorer, may test this… IE still is the market leader and a large part of other folks will miss your fantastic writing because of this problem.

 30. Heyzo says:

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 31. Great post. I was checking continuously this blog and I’m inspired!
  Very useful info specially the closing part 🙂
  I care for such information much. I used to be looking ffor this certain info for a long time.
  Thank you and good luck.

 32. hotclip says:

  I will immediately grasp your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Kindly allow me realize so that I could subscribe. Thanks.

 33. Thika jobs says:

  I have learn some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you place to make this type of fantastic informative site.

 34. sa says:

  Woah this blog is wonderful i really like studying your articles. Keep up the good work! You understand, a lot of individuals are searching around for this info, you could aid them greatly.

 35. Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 36. Tonya Forsey says:

  I do agree with all of the ideas you have presented in your post. They’re very convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 37. Nell Tayag says:

  Thanks a lot for sharing this with all folks you really know what you’re speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my web site =). We will have a hyperlink trade arrangement between us!

 38. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to find somebody with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is one thing that’s needed on the net, somebody with somewhat originality. helpful job for bringing something new to the web!

 39. hello! Nice producing very much! fraction most people keep up a correspondence a lot more close to your posting on Yahoo? I actually will need a professional on this residence to fix our difficulty. May be that is certainly anyone! Looking ahead to watch you video vlogger indonesia.

 40. whoah this weblog is magnificent i really like reading your posts. Stay up the great work! You realize, many individuals are looking around for this information, you could help them greatly.

 41. I am really impressed along with your writing skills as smartly as with the layout to your weblog. Is this a paid theme or did you customize it your self? Anyway stay up the nice quality writing, it’s rare to look a nice blog like this one these days..

 42. Hey there, You have done an excellent job. I will certainly digg it and individually recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 43. Elias Tim says:

  I’m not sure why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 44. Free Porn says:

  Now you can buy free viagra and custom printed adult tapes online. We are the UK’s leading adult toy manufacturer. UKPRINTEDTAPE.CO.UK adult chat and dating .

 45. Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 46. Thank you for sharing superb informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal web site.

 47. Perfect! Interesting information over this website. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. I could not refrain from commenting. I have spent 2 hours trying to find such infos. I will also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Right now with the work done, I will find some online shemale cams. Gracias!!! Greetings from Philadelphia!

 48. Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 49. Anglea Vaulx says:

  Right now it looks like Expression Engine is the top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *